Üle-eestilise ulatusega tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2014Autopargi läbisõit Eestis 2013.aastalMaanteeamet
2014Meetmete leidmine talvise teehoolduse efektiivsuse ja teeohutuse tõstmiseks ITS süsteemide rakendamise abilMTÜ Asfaldiliit
2014Liiklusohutusauditi koostamine Tiksoja, Reola ja Põlva ristmike ümberehituse tehnilistele projektideleMaanteeamet
2014Liikluskorraldusprojektide koostamine ja liikluskorraldusvahendite paigaldus projektile „Konnad teel(t) 2“SA Eestimaa Looduse Fond
2013Liiklusõnnetuste koondumiskohtade väljaselgitamineMaanteeamet
2013Harju- ja Raplamaa tugimaanteede ohutuse kontrollimineG.E.O Grupp OÜ
2013Teedeprojekteerimise normide koostamisel osalemineTallinna Tehnikaülikool
2013Estonian payment management system tarkvara täienduste ja muudatuste arendustöödMaanteeamet
2013Üleeuroopalisse teedevõrku TEN-T kuuluvate Eesti riigimaanteede ohutustasemete määramine Maanteeamet
2013Autopargi läbisõit Eestis 2012.aMaanteeamet
2013Liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamise Harju maakonna ekspertkomisjoni tegevuse analüüs ja ettepanekud edaspidiseksMaanteeamet
2013Kroodi eritasandilise ristmiku I etapi liiklusohutusauditMaanteeamet
2012Estonian payment management system tarkvara hooldus- ja arendustöödMaanteeamet
2012Projekti "Konnad teel" ajutise liiklusskeemis koostamineEestimaa Looduse Fond
2012Liiklusõnnetuste koondumiskohtade väljaselgitamineMaanteeamet
2012Harju- ja Raplamaa tugimaanteede ohutuse kontrollimine ja liikluskorralduslike muudatuste projekteerimise lähteülesannete koostamine.Maanteeamet
2011Riigimaanteede 15159 ja 15130 ristmiku rekonstrueerimise liikluskorralduse eskiisMaanteeamet Ida regioon
2011Maakonnaplaneeringute maanteede teemaplaneeringute transpordivõrgustiku ja maanteede planeerimise alane ekspertarvamusSiseministeerium
2011Liikluskäitumise Monitooring 2011Maanteeamet
2010Liikluskäitumise Monitooring 2010Maanteeamet
2010Kasutusel oleva teedevõrgu ja teelõikude ohutustaseme määramise, prioriteetsete teelõikude selgitamise ning prioriteetseteks peetavate teelõikude hindamise korra ja metoodika väljatöötamineMaanteeamet
2009 Erinevate teeületusvõimaluste rakendamine (juhend) Maanteeamet
2009 Erinevate teeületusvõimaluste rakendamise võimalikkuse uuring Maanteeamet
2009 Sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu läbiviimine Maanteeamet
2009 Kergliikluse prognoosimise juhendi koostamine Maanteeamet
2008 Uurimistöö: GPS/GSM põhise elektroonilise liiklusjärelvalve projekti esialgne analüüs Maanteeamet
2008 Liiklusohutuse inspekteerimise juhendi koostamine Maanteeamet
2008 Liiklusohutuse auditi inspekteerimise juhendi koostamine Maanteeamet
2008 Metoodiline juhend liiklusohutusliku riski hindamiseks Maanteeamet
2008 Liikluskorraldusvahendite paigaldamise mõju analüüs liiklusohutusele Maanteeamet
2008 Linnade ja regionaalsete liiklusohutusprogrammide metoodiline juhend Maanteeamet
2008 Linnade/maakondade liikluskomisjonide metoodilise juhendi koostamine Maanteeamet
2007 Osalemine Rahvusliku Liiklusohutusprogrammi rakenduskava väljatöötamise töörühmas Tallinna Tehnikaülikool, Teedeinstituut
2007 Ringristmike kasutuspraktika analüüs ja soovitused nende rajamiseks Maanteeamet
2006 Maanteede kergliikluse tegevuskava alusuuringud Maanteeamet
2006 Inimkannatanutega liiklusõnnetuste (2004-2005) positsioneerimine Maanteeamet
2006 Liikluskäitumise monitooring 2006.a. Maanteeamet
2006 Eestlaste ja soomlaste hoiakud naaberriigi liiklusolukorra suhtes Maanteeamet
2005 Ühistranspordi riikliku juhtimise struktuuri väljatöötamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2005 Liikluskäitumise monitooring 2005 Maanteeamet
2005 Mootorsõidukite 2004.a. läbisõidu analüüs Maanteeamet
2004 Eestis 2000 - 2003.aastal toimunud inimvigastusega liiklusõnnetuste asukohtade kaardistamine Maanteeamet
2004 Kiiruste monitooring Eesti linnades 2004.a. Maanteeamet
2004 Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluste läbiviimine Maanteeamet
2004 Liikluskäitumise monitooring 2004.aastal Maanteeamet
2004 Liiklusõnnetuste arvu ja liiklusalaste õigusaktide seose analüüs Maanteeamet
2004 Laste liikluskasvatus koolides ja omavalitsuste osa liikluskeskkonna ohustamisel Maanteeamet
2004 Kiiruskaamerate kohavalik Maanteeamet
2003 Liiklusohutusliku olukorra uuring: Eakad liikluses. Maanteeamet
2003 Fooriprogrammide ja -parameetrite mõju liiklusohutusele Maanteeamet
2003 Kiiruste monitooring 2003 Maanteeamet
2003 Kooliõpilaste koolitee ohutustamine Maanteeamet
2003 Kiiruste monitooring eesti linnades 2003.a. Maanteeamet
2003 Mootorsõidukite 2002.a. läbisõidu ankeetküsitluste läbiviimine Maanteeamet
2003 Liikluskäitumise monitooring 2003.a. Maanteeamet
2002 Jalgratturi eksamineerimiseks vajalikud küsimused Maanteeamet
2002 Liiklusohutusaudit. Läbiviimise põhimõtted ja kord Maanteeamet
2002 Kiiruste monitooring 2002 Maanteeamet
2002 Teede liiklusohutuse auditeerimise juhend Maanteeamet
2002 Liikluskäitumise monitooring 2002 Maanteeamet
2002 Abinõude valik jalakäijatega toimunud liiklusõnnetuste ning neis
kannatanute arvu vähendamiseks
Maanteeamet
1999 Eesti ühistranspordi andmebaasi koostamine Teede- ja Sideministeerium